Dt is Deinum - Kabaretgroep - Feest yn 't doarp

Vorige
Feest yn 't doarp (Dr draait it om '93)
Refrein:  'T is feest yn it doarp, it folk rint gear
men makke jin der wol op klear
sa heal foar sneins en heal foar deis
is 't hiele doarp al nderweis
en mei skoan sinten yn 'e ponge
sil aanst elk syn liet wol sjonge
 

 

Yn 1893 wie't
dat foar it earst de flagge giet
de sipel op, in dei as twa
wol men yn Deinum wille ha
want is de tiid ek noch sa min
men hat it feesten yn it sin
 

 

In optocht mei in boerewein
set foar in loop troch 't doarp tein
de bern yn 't leechje by de toer
doch spultsjes om in heale stoer
en jns fynt elts nei 't Holt syn wei
foar it toniel mei dnsjen nei
 

 

en Jan
mei net fan mem
dit feest
dr set de dvel grif op ta
 

 

De draaimne, elts jier presint
bringt striderij op 't aljemint
noch foar it ding de wein t is
is't by de bern al wer goed mis
dat hynder dr dat wurdt fan my
en nee dat bankje dat krijt sy
 

 

It oargel spilet, soms wat fals
wol hndert kear de selde wals
de hiele dei fergees yn't rn
mei foar it liif in kaartsje bn
en jns dan giet de flier der f
en sweve bakjes yn 't blau
 

 

en Jan, sit suchtsjend foar it rt
mei net fan mem, de strjitte t
dit feest, sa wol s dmny ha
dr set de dvel frif op ta
 

 

refrein